top of page

Inspeksjon og kartlegging av fylkesvei 247


PointGeo AS gjennomførte sommeren 2017 en kartlegging og inspeksjon av FV247 for Statens Vegvesen. Resultatene viser god kvalitet og høy nøyaktighet. Datasettet ble levert i standard filformater, slik at de kan brukes i tredjeparts-programmer.

FV247
 
Områdekart

Prosjektbeskrivelse

Fylkesvei 247 (FV247) på strekningen Hasvoldseter - Skjeskroken er under utbedring, i regi av Statens Vegvesen. Prosjektet består av fjerning av gammel vei og opparbeiding av ny vei etter ny standard. Strekningen som utbedres er omtrent 5.5km lang. Veiområdet ligger i et område med lite bebyggelse, og tett skog på begge sider av veien. Kartleggingen ble utført før veien var ferdig, og ulike lokale massedeponi var bygget opp på veistrekningen.

Flyvningene og innmåling av kontrollpunktene ble gjennomført i juni 2017. Kartleggingen for hele strekningen ble utført med konsumerdrone. I tillegg ble 2 mindre områder kartlagt med drone med fullformat-kamera for å kunne sammenligne resultatene.

Bildet viser området som ble kartlagt. De røde områdene viser områdene som ble kartlagt med fullformat-kamera.

Resultatene kan brukes til visuell inspeksjon basert på video og posisjon, generering av kart/grunnlag for vektorisering, GIS, terrenganalyser, volumberegninger, generering av høydekoter og TIN-modell, med mer. Noen eksempler er vist under resultater.

Prosjektflyt

Forberedelser og prosjektflyt

Datagrunnlag fra Statens Vegvesen ble mottatt som KOF, LandXML og DWG. Disse ble brukt for å definere opp flygeplaner, for å sikre optimal overlapp og dekningsområde. Total bredde på avfotografert område er ca 150m, dvs 75m på hver side av senter vei.

Risikoanalyse og prosjektplanlegging ble gjennomført. Ved ankomst i felt ble en sikker jobb-analyse (JSA) gjennomført.

Etablering - Innmåling av kontrollpunkter

Det ble satt ut kontrollpunkter på bakken for orientering av fotoene tatt fra dronen (RPAS). Disse ble målt inn med nettverkbasert RTK GNSS, en posisjoneringsmetode som gir en nøyaktighet på ca 2cm i grunnriss og 4cm i høyde. Posisjonene blir logget i det offisielle datumet for Norge, EUREF89, kartprojeksjon UTM32N. Det vertikale datumet som er benyttet er NN2000. Totalt ble mer enn 70 punkter satt ut og målt inn. Dette er langt flere enn nødvendig, og de fleste av disse punktene ble brukt som rene verifiseringspunkter under beregningen for å kontrollere nøyaktigheten.

Flyvning

Flyvningene ble gjennomført med 60m flyhøyde. Dette gir en bakkeoppløsning (GSD) på 1.5cm med konsumerdronen, mot 1.2cm for dronen med fullformat. Totalt ble det samlet inn omkring 1500 bilder med konsumerdronen for å dekke strekningen.

Innmåling av kontrollpunkter

Prossessering og leveranse

Alle fotoene ble brukt i den fotogrammetriske prosesseringen. 41 kontrollpunkter ble brukt for refereringen, mens 33 punkter ble holdt utenom for verifisering av oppnådd nøyaktighet. Prosesseringen ble gjennomført på kontoret til PointGeo, på lukket datanett.

Resultater

Nøyaktighet - Konsumerdrone

Antall verifikasjonspunkter: 33

Eksempler

Som vist over, har punktskyen en høy nøyaktighet både absolutt og relativt. Under er et galleri som viser noen av bruksområdene og detaljer for datasettet.

 

 

Leveranse

 • Punktsky

 • LAS og XYZ med RGB-verdier

 • Antall punkter: 169.794.711

 • Gjennomsnittlig punkt-tetthet: 349/m2

 • Ortofoto

 • Georeferert TIF og ECW

 • GSD 1.5cm (1.2cm for fullformat)

 • Kotehøyder (DWG)

 • Ekvidistanse 1m

 • Oversiktskart (PDF/DWG)

 • Pel-nummer baserte kart med oversiktskart, tverrprofiler og lengdeprofiler

 • Inspeksjons-video av full trase (gjennomflyvning)

 • 4K/60

 • Nedskalert kopi til full HD

 • GIS-leveranse

 • ESRI-format

 • Full terrengmodell (DSM) og punktsky, sammen med synkronisert video

 • Kortfattet rapport som oppsummerer prosjektet

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om dette prosjektet!

Lenker

bottom of page